«Tilbake

Aktuelt

Tips en venn Skriv ut «Tilbake

Nasjonalt forsknings- og utviklingsprosjekt gir et nytt lft for fysisk aktivitet og aktivitetshjelpemidler i rehabilitering.

«Delta – 2022» er et nasjonalt forsknings- og utviklingsprosjekt hvor bruk av tilpasset fysisk aktivitet, e-helseløsninger og aktivitetshjelpemidler i rehabilitering for barn, ungdom og voksene skal optimaliseres. Prosjektet er vinneren i tildeling fra Stiftelsen Sophies Minde. Med en bevilgning på 3,1 millioner i inneværende år og nye 3,6 millioner for 2018 er Delta – 2022 et ledende prosjekt på fagfeltet som er i full gang med å generere viktig kunnskap både på system- og individnivå.

 

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS), Valnesfjord Helsesportsenter (VHSS), Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter (RKHR) og Nasjonal Kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NK) er aktørene i «Delta – 2022». Disse institusjonene besitter i sum nasjonalt ledende erfaring og kompetanse innenfor tilpasset fysisk aktivitet og aktivitetshjelpemidler. De tildelte midlene skal brukes til å videreutvikle den felles faglige plattformen og til etablering av nasjonalt enhetlig og likeverdig praksis for anskaffelse, tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler. Utvikling av ny kompetanse står sentralt sammen med aktiv brukermedvirkning og samhandling med kommuner, habiliteringsenheter og koordinatorer både i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

 

Det er et felles overordnet mål at prosjektet skal bidra til en betydelig økning av personer som nyttiggjør seg og opplever glede ved hensiktsmessige og godt tilpassede aktivitetshjelpemidler. «Det er nødvendig å videreutvikle beste praksis og metoder som også fanger opp og er i takt med brukernes endrede behov og krav, nye aktivitetstrender og teknologisk utvikling», påpeker leder av styringsgruppen for det nasjonale prosjektet, Astrid Nyquist, direktør ved BHSS.

Image

 

Aktivitetshjelpemidler er i denne sammenhengen utstyr som er spesielt utviklet for at personer med funksjonsnedsettelser skal kunne oppnå så selvstendig deltagelse i aktivitet som mulig, og i størst mulig grad opprettholde sin funksjonsevne. Aktivitetshjelpemidler må ofte tilpasses individuelt, og det ideelle er praktisk utprøving over noe tid, støttet av velutviklede pedagogiske metoder og teknologiske verktøy, samt god brukerinvolvering.

Viljar Aasan, idrettspedagog og mangeårig ansvarlig for aktivitetshjelpemidler ved BHSS er faglig leder av prosjektet. Han fremhever at resultater så langt underbygger behovet for god og konstruktiv dialog med NAV Hjelpemiddelsentraler sentralt og regionalt, og det er lagt et godt grunnlag for videre samarbeid knyttet til kompetanse- og praksisutvikling blant annet gjennom nasjonale og regionale felles fagsamlinger.

 

Samarbeidet med leverandører, NAV og ulike utdannings- og forskningsmiljøer kan gjøre oss i stand til å bidra til utvikling av nye hjelpemidler og videreutvikling av allerede eksisterende produkter. «Her ser vi også på ulike teknologiske løsninger og verktøy for utprøving og tilpasning av aktivitetshjelpemidler», sier Viljar Aasan, som sammen med Camilla Holmøy er hovedaktørene fra BHSS sin side inn i prosjektet.

 

I 2018 vil prosjektet «Delta 2022» videreutvikle nettverkssamarbeidet i form av en tydeligere definert klyngestruktur mellom nasjonale aktører og økt fokus på forskning og kunnskapsutvikling. I dette nasjonale kompetansenettverket har BHSS en ledende rolle, og forskningsleder ved senteret, seniorforsker Reidun Jahnsen, er sikker på at et bærende element fremover er å knytte prosjektet til et etablert nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk som sammen med de fire aktørene i prosjektet kan være både arena for kompetanseutvikling og kompetansespredning.

 

VHSS har et nært og godt samarbeid med NAV HMS Nordland. Det har vært holdt flere samarbeidsmøter i løpet av året, både for å kvalitetssikre og forbedre avtalen mellom de to aktørene, men også for å gjennomføre kurs for lokale terapeuter i Nord Norge, samt utvikle og utprøve polikliniske dager med utprøving av AHM sammen med NAV. Prosessen med å utvikle samarbeidet med HMS i Troms og Finnmark er kommet i gang i løpet av høsten.
 

I løpet av siste året har det vært produsert 2 filmer om AHM. Den ene filmen handler om betydningen av AHM («Teknikkens muliggjører»), mens den andre filmen viser fremgangsmåten ved søknad om AHM. Det har kommet mange gode tilbakemeldinger på disse filmene. Alle studenter som er i praksis, samt besøkende og hospitanter får informasjon om og demonstrasjon av AHM, mens friluftstudenter fra Nord Universitet og fysio-turnuskandidater i Nordland har hatt fagdager på VHSS, med bl.a. undervisning om AHM.
 

Sammen med fagpersoner ved BHSS og RKHR jobbes det med felles nasjonale kartleggingsskjemaer og prosedyrer for søknader. Det er inspirerende og utviklende å jobbe sammen om felles prosjekter som kan bidra til felles praksis i institusjonene, og dermed også nasjonalt.

Liv Ilseng arbeider med en masteroppgave med arbeidstittel: Aktivitetshjelpemidler og deltakelse i fysisk aktivitet, og har vært frikjøpt 2 måneder høsten 2017.

 

Direktør Inger Johanne Osland ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, er svært glad for å være del av denne satsingen. Dette har stor betydning for senteret sin videreutvikling som et helsesportssenter. Tidligere er det de to andre helsesportssentrene som har vært fyrtårn innen utprøving og tilpassing av aktivitetshjelpemiddel I Norge. Nå når vi er vi invitert inn i dette samarbeidet, er vi glad for å kunne være med å bidra i det nasjonale løftet.

 

I tillegg er det spennende å kunne få til et løft på utvikling av aktivitetshjelpemiddel for fjord, sjø- og fjæreaktiviteter. Dette prosjektet muliggjør en slik satsing. Fjord og sjø er en flott arena for aktiviteter, men dessverre er det fremdeles lite kunnskap om tilrettelegging av aktiviteter for personer med funksjonsnedsetting på sjøen, sier Kirsti Hellesøy. Hun er ergoterapeut ved RKHR og skriver for tiden på en masteroppgave om erfaring med å bruke sjøen som rehabiliteringsarena. «Mange som tidligere har brukt sjø som aktivitetsarena, opplever å miste denne muligheten når de får en skade. Vår oppgave er å bidra til å skape trygge rammer for utprøving og utvikling av nye aktivitetshjelpemidler for sjø. Dette må gjøres i samarbeid med lokale aktører slik at brukerne har mulighet til å kunne delta i aktiviteter lokalt.»

«Tilbake