Tips en venn Skriv ut «Tilbake

Barn/unge/familie

 

 

 

 

 

 


Velkommen til siden for for barn og unge!

 

Denne enheten gir tilbud til barn og unge med ulike diagnoser, syndromer og fysiske funksjonsnedsettelser som fører til at barnet / ungdommen har utfordringer og problemer i sin hverdag. Tilbudet passer best for de mellom 6 - 20 år.  Vi gir tilbud til barn og unge som kan profittere på en periode med intensiv trening. Aktivitetene er individuelt tilrettelagt i grupper som vi setter sammen på bakgrunn av vår venteliste. Det er fra 4 til 10 personer i hver gruppe satt sammen etter alder, diagnose og funksjon.

 

Alle barn og unge som kommer inn på habiliteringsopphold kommer inn under ytelsesavtalen som vi har med Helse Nord RHF. Du kan lese mer om ytelsesavtalene på lenken http://vhss.no/?ac_id=161&ac_parent=112.

 

Våre tilbud

Klikk her for å finne oversikt over de ulike tilbudene vi har for barn og ungdom.

 

Aktivitetene

Vårt hovedvirkemiddel er tilpasset fysisk aktivitet, og aktivitetene omfatter svømming, aktiviteter i gymsal og ridning eller aktivitet i stall / med hest. Det legges stor vekt på variert friluftsliv tilpasset årstidene (for eksempel ski, pulk, padling, orientering, sykling, turer i skog og mark m.m). Mestring av ferdigheter for å styrke selvtillit, og motivasjon gjennom positive opplevelser er en viktig del av målsettingen.
 

Gjennom tilrettelegging av aktivitetene i et trygt og spennende miljø, er målet mestringsopplevelser og tilegnelse av nye ferdigheter.

 

Vi vet at det er en nær sammenheng mellom hvor fysisk aktiv man er og hvor god helse man har. Hensiktsmessig og tilpasset fysisk aktivitet og stimulering, kan ofte være en forutsetning for utvikling og funksjon på en rekke områder både fysisk, psykisk og sosialt.

  

Gruppebasert tilbud

Våt tilbud er gruppebasert. Nyere forskning viser også større effekt av gruppebasert trening enn individuell trening. Dette omfatter både fysiske, psykiske og sosiale aspekter. Tilpasset fysisk aktivitet har i tillegg positiv betydning for intellektuell utvikling og yteevne.

 

Ledsagere

Brukerne tas inn med ledsager. Ledsager bør være en foresatt. 

Valnesfjord Helsesportssenter er ikke bemannet til å følge opp barna / ungdommene én til én. Det vil si at dersom barnet / ungdommen trenger mye oppfølging i aktivitet og for å forstå, tas han / hun inn under forutsetning av at det kommer 2 ledsagere med, slik at den ene deltar i aktivitet sammen med barnet / ungdommen. Dette bes anført i søknaden fra lege.

 

Her kan du lese mer om ledsagerfunksjonen.

 

Egenandel - det er ingen egenandel for oppholdene. Dette gjelder både bruker og ledsager.

 

Klær - Egnede klær for de ulike aktivitetene (svømmehall - gymsal - riding - uteaktiviteter) må tas med. Egne klær for riding anbefales. Ledsager må også ta med klær for å være i aktivitet ute, i gymmsal og i svømmehall.

 

Skole
Vi har en egen skoleavdeling med to ansatte. Skoletilbudet består av ei arbeidsøkt per dag som i hovedsak  ivaretar kjernefagene norsk, matte og engelsk  Spesialpedagogene ved skoleavdelinga inngår i vårt tverrfaglige teamet. Her kan du lese mer om skoletilbudet. Det er ingen skoletilbud i sommerferien eller på temakurs av 1 ukes varighet.

 

Oppfølging og samarbeid med hjemkommunen
Samarbeid med lokalt nettverk er sentralt for å sikre best mulig oppfølging etter endt opphold. Barnets lærer, fysioterapeut, helsesøster eller andre som har betydning for oppfølgingen, inviteres til et besøk på 1-2 dager i løpet av oppholdet. Besøket vil gi innsikt i arbeidsform, valg av aktiviteter og tverrfaglige samtaler med de ulike fagpersoner.

Utgiftene må dekkes av den enkelte kommune.Det er begrensede muligheter for kost og losji ved senteret. For mer informasjon om kost og losji, kontakt vårt Servicetorg

 

Kommunegruppe kan du lese mer om her.

 

Tverrfaglig rapport/epikrise
Etter endt opphold sendes det en tverrfaglig rapport til hjem, skole, og ved behov til fysioterapeut og helsesøster. Innsøkende lege mottar tverrfaglig epikrise.

 

Hvordan søke

Søknad om habiliteringsopphold ved Valnesfjord Helsesportssenter fremmes av lege (fastlege eller av lege fra spesialisthelsetjenesten) eller annet helsepersonell som kjenner søkerens sykdomshistorie og utfordringer til daglig.

 

Søknaden må inneholde utfyllende opplysninger om diagnose, sykehistorie/-forløp, funksjonsnivå, medisinering, motivasjon, tidligere behandlings- og treningstilbud. Det er viktig at legen beskriver hvilket habiliteringspotensiale som anses realistisk, og hva man ønsker å oppnå med et opphold ved institusjonen. Det generelle søknadsskjemaet finner du her.